Skola och utbildning-

Skola och utbildning

Illustration - utbildning

En grundläggande rättighet som formuleras i Funktionsrättskonventionen är rätten till utbildning. Ingen person får vägras utbildning på grund av en funktionsnedsättning. Alla elever, även elever med funktionsnedsättning, ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla sina akademiska, mentala och sociala färdigheter så långt som möjligt. 

Utbildningen ska syfta till att elever ska nå sin fulla potential, utveckling av självkänsla och värdighet. Utbildningssystemet ska utformas på ett sätt som utgår från att elever lär sig på olika sätt. Det ska finnas tillgängliga miljöer och lämpligt stöd. Utbildningssystemet ska kunna erbjuda ett individualiserat stöd, men huvudregeln är att elever med funktionsnedsättning ska undervisas i ordinarie klasser.

Elever och studenter ska få skälig anpassning och en jämlik bedömning vid prov och tentor. Betyg ska ges på jämlika villkor.

Det ska finnas kommunikationshjälpmedel. Punktskrift, teckenspråk och alternativa kommunikationssätt ska läras ut. Blinda, döva, hörselskadade eller dövblinda elever ska undervisas i miljöer som maximerar personlig, akademisk och social utveckling.  

Läs mer:

Artikel 24 – Utbildning

Enligt Funktionsrättskonventionens 24:e artikel har alla personer med funktionsnedsättning rätt till en grundskoleutbildning och gymnasieutbildning av god kvalitet inom det allmänna utbildningssystemet. Elever med funktionsnedsättning får inte åtskiljas från elever utan funktionsnedsättning.

Det här innebär bland annat att det svenska skolsystemet, med en särskola vid sidan av den ordinarie skolan, inte följer Funktionsrättskonventionen. 

Artikel 9 – Tillgänglighet

Både skolan, den pedagogiska miljön och kommunikationen i skolan ska vara tillgänglig. Skolan ska vara universellt utformad och inga nya skolor får byggas otillgängliga. Skolmaterial ska tillhandahållas i tillgängliga format.

Artikel 3 – Allmänna principer

Rätten till en inkluderande utbildning ska uppfyllas på ett sätt som fullt ut överensstämmer med de allmänna principerna i artikel 3.

Fördjupning

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 24. Här är en länk till den allmänna kommentaren i svensk översättning.

Länk: Allmän kommentar nr 4 om rätten till en inkluderande utbildning