Kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning

Illustration - Kvinnor med funktionsnedsättning

Artikel 6 i Funktionsrättskonventionen beskriver rättigheterna för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Artikel 6 ska användas för att tolka alla andra rättighetsartiklar i konventionen när det handlar om flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Artikel 6 innehåller i första hand ett förbud mot diskriminering och ett erkännande av att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för flerfaldig diskriminering. 
Det kan handla om direkt eller indirekt diskriminering, men även om strukturell diskriminering, som kan ha sin grund i kulturella mönster eller sociala normer.

Staten ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla kvinnor med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra. Åtgärderna ska bidra till att kvinnor med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i, och bidra till samhället under hela sitt liv. För att genomföra rättigheterna nationellt ska staten bland annat ändra, upphäva och anta lagstiftning för att motverka och förhindra all diskriminering av kvinnor.

Övervakningskommittén har tagit fram en allmän kommentar om kvinnors rättigheter som ska användas för att tolka innebörden av artikel 6. I den allmänna kommentaren understryker kommittén att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för flerfaldig och intersektionell diskriminering. 

Flerfaldig diskriminering innebär att två eller fler diskrimineringsgrunder är aktuellaDet medför att diskrimineringen förvärras eller försvåras. 

Intersektionell diskriminering innebär att flera diskrimineringsgrunder samverkar och interagerar med varandra på ett sådant sätt att de olika grunderna inte kan skiljas åt.

Läs mer i Alla rättigheter - artikel för artikel:

Artikel 6 – Kvinnor med funktionsnedsättning

Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp

Kvinnor med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld, utnyttjande och övergrepp än andra kvinnor. Kommittén framhäver särskilt en större risk för våld mot döva och dövblinda kvinnor, samt kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar. Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning löper särskilt stor risk att utsättas för våld från omsorgsgivare och familjemedlemmar.

Fördjupning

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 6. Här är en länk till den allmänna kommentaren på engelska.

Länk till Allmän kommentar om kvinnors rättigheter

Artikel 6 i Funktionsrättskonventionen ska läsas tillsammans med artikel 1 i Kvinnokonventionen för att fullt ut förstå innebörden av diskrimineringsförbudet. I Kvinnokonventionens första artikel definieras diskriminering av kvinnor så här:

”Diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.”

Länk till FN:s kvinnokonvention (CEDAW)

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning:

Länk: Sällan sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Länk till Myndigheten för delaktighet: Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning