Artikel 9 – Tillgänglighet

Illustration - Tillgänglighet

Artikel 9 Tillgänglighet

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden,
ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra
till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation,
innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system
samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.

Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande
av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bland annat gälla:

a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar,
däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt

b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service
och service i nödsituationer.

2. Konventionsstaterna ska även vidta ändamålsenliga åtgärder för att

a) utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer
för tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds
allmänheten,

b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder anläggningar och service dit
allmänheten äger tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning,

c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som gäller tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning,

d) utrusta byggnader och andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde
med anvisningar i punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form,

e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare, lektörer och yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgänglighet till byggnader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten,

f) främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med
funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information,

g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informationsoch
kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, samt

h) främja utformning, utveckling, tillverkning och distribution av tillgänglig
informations- och kommunikationsteknologi och -system på ett tidigt stadium
så att de blir tillgängliga till lägsta möjliga kostnad.

Vad innebär artikeln?

Artikel 9 gäller alla former av tillgänglighet – Såväl fysisk som kognitiv och kommunikativ. En kränkning av rätten till tillgänglighet ska ses som diskriminering.

De miljöer och tjänster som omfattas av artikel 9 ska vara tillgängliga för alla. Oavsett om du har rörelsenedsättning, synskada, hörselnedsättning, intellektuella funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska du kunna utnyttja byggnader i det offentliga rummet.

Artikel 9 omfattar all byggd miljö som är öppen för allmänheten:

  • Den omfattar transportsystem, det vill säga vägar och kollektivtrafik.

  • Den omfattar vidare alla tjänster som är öppna för eller erbjuds allmänheten, exempelvis sjukhus, restauranger, skolor, matbutiker med mera.

  • Även bostäder omfattas. Avgörande är att en byggnad, miljö eller tjänst är öppen för, eller riktar sig till allmänheten. Det spelar ingen roll om den som svarar för byggnaden, miljön eller tjänsten är en offentlig eller privat aktör. Det finns däremot en viss begränsning när det gäller privata aktörers ansvar. 

Samhället har en omedelbar skyldighet

Skyldigheten att se till att samhället är tillgängligt gäller omedelbart.
Det krävs inte att någon enskild person behöver komma in i en otillgänglig skola för att denna skyldighet ska aktualiseras:

  • Nya byggnader och miljöer ska vara fullt ut tillgängliga från början utifrån principen om universell utformning.

  • Redan befintliga byggnader och existerande miljöer ska göras tillgängliga över tid. Staten måste anta en plan för hur det ska gå till och hur lång tid det ska få ta. Staten bör också sätta tydliga standarder för tillgänglighet.

  • Om en enskild person behöver en anpassning för att få tillträde och tillgång till en byggnad, miljö eller tjänst som omfattas av denna artikel kan denne ha rätt till det.

    En enskild person kan kräva en skälig åtgärd för att få tillträde och tillgång på lika villkor som andra. Staten har en skyldighet att se till att alla aktörer, inklusive staten själv, som svarar för miljöer, byggnader eller tjänster öppna för allmänheten ger skälig anpassning.

Allmän kommentar från FN

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 9. Här är en länk till den allmänna kommentaren på svenska.

Länk: FN-kommitténs allmänna kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet

Offentlig kommunikation ska vara tillgänglig

All offentlig kommunikation ska vara tillgänglig. Alla ska kunna ta del av allmänna handlingar.

Detta innebär att dessa ska kunna tillhandahållas i tillgängliga format, exempelvis lättläst, talande text med mera. Information på internet ska göras tillgänglig.

Staten har ett ansvar för att verka för att privata aktörer gör alla sina tjänster som riktar sig till allmänheten tillgängliga kommunikativt.

När det gäller tillträde och tillgång till offentliga tjänster och byggnader ska det offentliga tillhandahålla tolkar och annan assistans.

Yrkespersoner som jobbar med eller möter personer med funktionsnedsättning ska få träning i kommunikation, exempelvis arbetsgivare till personer med funktionsnedsättning, personal inom rättsväsendet och vårdpersonal.

Andra artiklar att hålla koll på

Kolla artikel 4 om universell utformning och artikel 5 och artikel 2 om skäliga anpassningar.

Rätten till tillgänglighet är central för konventionen och en förutsättning för att flertalet av konventionens andra rättigheter ska kunna uppfyllas. Rätten till arbete kan exempelvis inte uppfyllas om inte arbetsplatsen är tillgänglig.

Artikel 9 också ska läsas tillsammans med artikel 3 och resten av konventionens rättigheter. Följande artiklar kan kombineras med artikel 9 när det gäller tillgång till en inkluderande utbildning:

Källor och webbresurser

FN har publicerat en allmän kommentar som är tänkt att fungera som en hjälp i tolkningen av artikel 9. Här är en länk till den allmänna kommentaren på svenska.

Länk till FN-kommitténs allmänna kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet

Författaren Harald Strand har publicerat en orientering om konventionens artiklar på webbplatsen HejaOlika: 

Länk till orientering om artiklarna 5-11 i Funktionsrättskonventionen

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Länk till föreningen Med lagen som verktyg

Huvudsaklig källa till det här avsnittet är Francesco Seatzu, ”Article 9 [Accessibility]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, 
The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary:

Länk till förlagets informationssida om boken