Artikel 33 – Nationellt genomförande och övervakning

Artikel 33 Nationellt genomförande och övervakning

1. Konventionsstaterna ska i enlighet med sina förvaltningssystem utse en eller flera kontaktpunkter inom regeringen för frågor som gäller genomförandet av denna konvention och ska på lämpligt sätt överväga att inrätta eller utse en samordningsmekanism inom regeringen för att underlätta därtill relaterad verksamhet inom olika sektorer och på olika plan.

2. Konventionsstaterna ska, i enlighet med sitt rättssystem och sitt förvaltningssystem, bibehålla, förstärka, utse eller inom konventionsstaten upprätta en mekanism, inklusive en eller flera oberoende mekanismer enligt vad som befinns ändamålsenligt för att främja, skydda och övervaka genomförandet av denna konvention. Vid utseendet eller upprättandet av mekanismen ska konventionsstaterna beakta de principer som hänför sig till statusen och funktionen hos de nationella institutionerna för skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna.

3. Det civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, ska involveras i och fullt ut medverka i övervakningsförfarandet.

Vad innebär artikeln?

Enligt artikel 33 ska staten vidta åtgärder i syfte att skapa en eller flera centrala positioner inom statsförvaltningen som har befogenhet att säkerställa att funktionshinderfrågor integreras i policies och program. Dessa enheter eller funktioner bör vara placerade så nära den högst beslutande nivån som möjligt – gärna på departement som har ansvar för mänskliga rättigheter och lagstiftning.  

Staten ska också överväga att skapa en samordningsfunktion för att underlätta det tvärsektoriella arbetet med funktionshinderfrågorna, inom regeringen och mellan statens olika myndigheter. Det kan exempelvis handla om att se över lagstiftning och andra föreskrifter som berör personer med funktionsnedsättning, att svara för insamlandet av statistik och att ta fram periodiska rapporter till FN-kommittén. 

Personer med funktionsnedsättning och funktionhinderrörelsen ska vara involverade i arbetet. Kön- och åldersperspektiv ska beaktas i involveringen av funktionshinderrörelsen.

För att uppfylla artikel 33 ska det finnas en övervakningsfunktion som främjar, skyddar och övervakar genomförandet av konventionen. De olika uppgifterna kan läggas på redan existerande institutioner. Staten kan också välja att inrätta en eller flera nya institutioner för att uppfylla kraven. Artikel 33 kräver att åtminstone en av dessa institutioner följer de så kallade ”Parisprinciperna”, som är antagna av FN:s generalförsamling. Parisprinciperna innehåller regler för hur den här typen av institution ska fungera.

Det här är några av de uppgifter som ska utföras av institutionerna:

  • Främja användningen av konventionen genom utbildning, information, rapporter, studier, uttalanden, forskning och annat.

  • Skydda konventionens rättigheter genom att granska och utreda eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter.

  • Övervaka hur konventionen genomförs i landet genom granskning och utvärdering.

Institutioner som uppfyller Parisprinciperna kallas för nationella institutioner för mänskliga rättigheter, NHRI. Parisprinciperna är inte juridiskt bindande, men det är bara om den nationella institutionen följer Parisprinciperna som den får delta fullt ut i FN:s arbete. 

Sveriges regering har fattat beslut om att en NHRI ska inrättas i Sverige. 

Grundprinciperna skulle kunna beskrivas såhär:

  • Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter ska vara oberoende från regeringen. Den ska inrättas genom lag eller grundlag. Den ska inom sitt, i lagstiftning, angivna mandat själv kunna bestämma vad den ska göra. Regeringen ska inte ha möjlighet att påverka institutionen i dessa val.
  • Institutionens ledamöter ska representera en mångfald av representanter från civilsamhället.
  • Institutionen ska ha ett brett mandat. Detta innebär att kunna främja och skydda alla mänskliga rättigheter i landet, exempelvis att ha mandat att granska eventuella kränkningar och föreslå förändringar och förbättringar för riksdag och regering.
  • Institutionen ska ha tillräckliga resurser. Detta innebär att ha tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att effektivt kunna främja och skydda mänskliga rättigheter.

Allmän kommentar från FN

FN har publicerat ett utkast till en Allmän kommentar till stöd för tolkningen av Artikel 4:3 och 33.3, som handlar om hur personer med funktionsnedsättning ska involveras i samband med beslut som berör dem och övervakning av konventionen.

Länk till Allmän kommentar nr 7 om medverkande i samband med implementering och övervakning av konventionen (Worddokument på engelska)

Källor och webbresurser

FN har publicerat ett utkast till en Allmän kommentar till stöd för tolkningen av Artikel 4:3 och 33.3, som handlar om hur personer med funktionsnedsättning ska involveras i samband med beslut som berör dem och övervakning av konventionen.

Länk till Allmän kommentar nr 7 om medverkande i samband med implementering och övervakning av konventionen (Worddokument på engelska)

Luigino Manca, ”Article 33 [National Implementation and Monitoring]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
Länk till förlagets informationssida om boken

Länk till FN-kommitténs riktlinjer för den periodiska rapporteringenÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (Worddokument på engelska)

Länk till Resolutionen om Parisprinciperna

Länk: Human Rights Council – Thematic study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the structure and role of national mechanisms for the implementation and monitoring of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities