Artikel 31 – Insamling av statistik och information

Artikel 31 Insamling av statistik och information

1. Konventionsstaterna åtar sig att insamla ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt denna konvention. Insamlingen och bevarandet av denna information ska

a) följa lagligen upprättade garantier, innefattande lagstiftning om dataskydd, för att säkerställa sekretess och respekt för privatlivet hos personer med funktionsnedsättning, samt

b) respektera internationellt godtagna normer för skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt de etiska principerna för insamling och användning av statistik.

2. Information som insamlats i enlighet med denna artikel ska brytas ned på
ändamålsenligt sätt och användas till att bidra till att bedöma konventionsstaternas genomförande av sina åtaganden enligt denna konvention och att identifiera och bemöta de hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför vid utövandet av sina rättigheter.

3. Konventionsstaterna ska ansvara för att sprida statistiken och säkerställa att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och andra personer.

Vad innebär artikeln?

Artikel 31 är inte en rättighetsartikel Istället handlar den om statens skyldighet att samla in och använda tillförlitlig statistik för att genomföra konventionen. Framtagning och hantering av statistik ska fullt ut respektera integritetsskydd för personer med funktionsnedsättning. Statistiken ska dessutom finnas i tillgängliga format.

Det människorättsbaserade perspektivet på funktionshinder ska vara utgångspunkt för den statistik som samlas in. Statistiken ska kunna användas för att analysera vilket skydd som finns för personer med funktionsnedsättning när det gäller mänskliga rättigheter.

Funktionshinderrörelsen ska involveras i utveckling, framtagning och hantering av statistik. Statistikinsamlingen ska även samordnas mellan myndigheter och andra aktörer och samordningen bör även innefatta oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Övriga diskrimineringsgrunder bör finnas med i statistiken.

Staten bör samla in statistik utifrån varje rättighetsartikel. Ett mål bör  vara att samla in och hantera statistik på ett sådant sätt att den blir  internationellt jämförbar, så att jämförelser kan göras mellan olika länder.  

FN:s övervakningskommitte har framhållit att det är viktigt att staten tar fram så kallade ”indikatorer” för att kunna mäta efterlevnad och genomförande av konventionen. Indikatorerna utgör en slags måttstock som gör det möjligt att se hur väl en stat uppfyller rättigheterna i konventionerna. Det kan exempelvis handla om vilken tillgång personer med funktionsnedsättning har till den vård de behöver på grund av sin funktionsnedsättning. Ett långsiktigt mål bör vara att utveckla internationella indikatorer som möjliggör internationella jämförelser.

Det är mycket viktigt att statistiken bara används till det som den är uttryckligen avsedd för vid insamlingen. Insamlingen och hanteringen av statistiken ska behandlas med sekretess och fullt ut respektera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Källor och webbresurser

Huvudsaklig källa till avsnittet är Mads Pedersen, ”Article 31 [Statistics and Data Collection]”, i Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
Länk till förlagets informationssida om boken

Länk till FN-kommitténs riktlinjer för den periodiska rapporteringenÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (Worddokument på engelska)