Barn med funktionsnedsättningar

Introduktion till barnets rättigheter

När det gäller rättigheter för barn med funktionsnedsättningar har vi redan konstaterat att Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar varandra. Det finns mycket som förenar de både konventionerna:

  • Båda konventionerna betonar att beslut som berör barn ska vägledas av vad som är barnets bästa.

  • Båda konventionerna är också uppbyggda på ett sätt som gör att de enskilda artikeltexterna hänger samman och förstärker varandra.

  • Både konventionerna har ratificerats av Sverige vilket innebär att myndigheterna är bundna att följa konventionernas krav. Svensk lagstiftning ska inte strida mot konventionerna (vara ”konforma” med dem). Det står en domstol fritt att hänvisa till normerna i konventionen i sina beslut. De särskilda FN-kommittéer som övervakar konventionernas efterlevnad har öppnat för möjligheten till klagomål i konkreta fall.

Barnkonventionen, CRC, är uppdelad i 54 artiklar och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den antogs av FN 1989 och trädde i kraft i Sverige 1990. Idag har Barnkonventionen ratificerats av närmare 200 länder jorden runt.

Genom ratificering är Sverige bundet att följa de principer som följer av Barnkonventionen. Med andra ord har Sverige en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla dessa rättigheter och se till att rättighetsbärarna, det vill säga barnen, kan ta del av rättigheterna.

Det har tagits steg mot ett beslut om att Barnkonventionen i sin helhet också blir svensk lag.

Funktionsrättskonventionen, CRPD, har inte funnits lika länge. Den antogs av FN i december 2006 och ratificerades av Sverige 2008. Även här har Sverige en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla rättigheterna.

Funktionsrättskonventionens syfte är att säkerställa att alla mänskliga rättigheter som finns även gäller för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen avser inte att skapa nya rättigheter utan att förstärka och tydliggöra rättigheter som redan finns uttryckta i andra konventioner om mänskliga rättigheter så att de fungerar för personer med funktionsnedsättning.