Barnrätt i Funktionsrättskonventionen

Barnrätt i Funktionsrättskonventionen

Rättigheterna för barn med funktionsnedsättning beskrivs i Artikel 7 i Funktionsrättskonventionen. Där fastslås att alla barn med funktionsnedsättning har rätt att fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.

Staten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta. Det kan handla om lagstiftning och andra åtgärder. All diskriminering ska förbjudas.

  • Barnets bästa ska vara viktigast vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Detta ska framgå av lagstiftning och policys som berör barn med funktionsnedsättning.

  • Barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla åtgärder som berör dem. Deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. De ska få det stöd de behöver för att kunna utöva denna rättighet.

  • Barn med funktionsnedsättning ska inkluderas inom alla livsområden, i samhället och i familjen. Barn med funktionsnedsättning ska också inkluderas i samhällsbaserade tjänster och program. Barn med funktionsnedsättning ska ha tillgång till tjänster som tillhandahålls av privata eller offentliga aktörer på lika villkor som andra.

  • Staten ska vidta åtgärder för att barn med funktionsnedsättning ska kunna växa upp i sina familjer under goda levnadsvillkor. Barn med funktionsnedsättning ska inte institutionaliseras! 

  • Staten ska  vidta åtgärder för att höja medvetandet om rättigheter för barn med funktionsnedsättning.

  • Barn med funktionsnedsättning  – och de organisationer som företräder dem – ska vara delaktiga i alla beslutsfattande processer som rör dem.