Rättshjälp

Vad krävs för att få rättshjälp?

Förvaltningsrätten kan bevilja rättshjälp om det finns särskilda skäl med hänsyn till personliga förhållanden eller målets speciella beskaffenhet. Det som brukar krävas för att beviljas rättshjälp i Förvaltningsrätten är följande:

 • Att du inte har god man, förvaltare eller förmyndare

 • Att lagstiftningen är komplicerad

 • Att målet är mycket viktigt för dig som enskild person

 • Att du har svårt att din talan själv på grund av funktionsnedsättning eller övrigt fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd

 • Att omständigheterna i ditt fall inte är helt klarlagda

Så här står det i Rättshjälpslagen:

”Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.”

 • En första förutsättning för att beviljas rättshjälp är alltså att du verkligen anses behöva juridiskt biträde. Du har rätt att få den advokat eller jurist du önskar som rättshjälpsbiträde, om inte särskilda skäl talar emot det. Men om du kan föra din talan utan juridisk hjälp har du inte rätt till rättshjälp.

 • Rättshjälp kan beviljas en person som saknar möjlighet att själv bekosta ombud. Men du kan inte beviljas rättshjälp om du har en försäkring som täcker kostnaden eller om du har en inkomst på 260 000 kronor om året eller mer.

 • Du kan inte heller erbjudas rättshjälp om en intresseorganisation kan hjälpa dig med kostnaderna.

Ansökan om rättshjälp

Oftast skriver du din ansökan om rättshjälp tillsammans med den jurist eller advokat som har hjälpt dig vid den juridiska rådgivningen.

Ansökan om rättshjälp måste vara skriftlig. Både du som ansöker och din jurist ska skriva under. Det här ska vara med i ansökan:

 • Uppgifter om den rättsliga angelägenhet som ditt fall handlar om, och vilket ekonomiskt värde det handlar om.

 • Av ansökan ska också framgå om du tidigare har sökt rättshjälp och om du har fått rådgivning enligt Rättshjälpslagen.

 • Det ska också framgå om du har något rättsskydd (en typ av försäkring) som kan användas för kostnader för juristhjälp i frågan.

 • Har du inte något rättsskydd? Då ska du förklara varför du inte har det.

 • Du ska beskriva din ekonomiska situation, det vill säga hur stor inkomst du har och uppge övriga tillgångar och skulder.

Uppgifterna i ansökan lämnas på heder och samvete vilket innebär att straffansvar kan uppkomma vid felaktiga uppgifter. Om ärendet ännu inte är överklagat görs ansökan till Rättshjälpsmyndigheten. Om det handlar om ett domstolsärende beslutar domstolen om rättshjälp.

Kostnader

 • Du behöver betala en rättshjälpsavgift som varierar mellan 2 procent och 40 procent av kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, d v s den juridiska rådgivningen.

 • Förutom avgiften för en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen gäller även en minsta avgift för rättshjälpen på mellan 500-5 000 kr.

 • Omyndiga utan pengar kan i vissa fall få rättshjälp helt gratis.

 • Om din ansökan om rättshjälp får avslag får du själv stå för kostnaden för det arbete som redan har utförts.

OBS! Kostnader för juridisk hjälp som utförs innan ansökan om rättshjälp lämnas in beviljas som huvudregel inte.

Det är alltså viktigt att ansökan om rättshjälp görs innan du får annan juridisk hjälp än den inledande juridiska rådgivningen.

Överklagande

Beslut om avslag på ansökan om rättshjälp kan överklagas. Beslut som har fattats av domstol överklagas till nästa instans.

Beslut som har fattats av Rättshjälpsmyndigheten överklagas till Rättshjälpsnämnden.

Läs mer:

Länk: Rättshjälpsmyndigheten